Kallelse till BKK årsstämma

  • 16 mar 2017

Välkomna på årsstämma i Brunnsvikens Kanotklubb onsdagen den 22 mars 2017 kl.18.30. Vi träffas i BKK Klubbhus på Frescati Hagväg 5. Klicka på "läs mer" för att se dagordningen för mötet.

Här laddar du hem verksamhetsberättelse och årsredovisning.

Välkomna önskar BKK styrelse!

 

DAGORDNING 2017-03-22

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet

(justeringsmännen är tillika rösträknare)

3. Fråga om mötets behöriga utlysande

4. Fastställande av dagordning

5. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna året.

6. Revisorns berättelse

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

8. Fastställande av medlemsavgifter

9. Fastställande av styrelsearvoden

10. Förslag från styrelsen

11. Motioner från medlemmarna

12. Val av styrelse

a. Ordförande för en mandatperiod av ett år

b. Högst 3 övriga ledamöter för en mandatperiod för två år, övriga för ett år

13. Val av två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år

14. Val av valberedning (sammankallande + 2 ledamöter)

15. Övriga frågor (ej beslutspunkt)