Stadgar

Hämta som pdf

STADGAR BRUNNSVIKENS KANOTKLUBB 

HISTORIK 

Brunnsvikens Kanotklubb grundades den 25 juni 1909 under namnet Gustaf Wasa Ungdoms Förening. Den 14 juni 1917 ombildades klubben till en kanotförening och fick sitt nuvarande namn. Klubben invaldes i Svenska Kanotförbundet och Riksidrottsförbundet den 3 maj 1927. Klubbens ursprungliga ändamål var att genom utövning av kanotidrott verka för höjande av medlemmarnas andliga och fysiska fostran samt att främja god kamrat- och idrottsanda. 

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

§ 1 Ändamål 

Brunnsvikens Kanotklubb (BKK) är en ideell förening med syftet att främja kanotidrott och kanot-paddling. Klubbens hemort är Brunnsviken i Stockholms stad. Brunnsvikens Kanotklubb är med¬lem i Svenska Kanotförbundet och Riksidrottsförbundet. 

§ 2 Sammansättning 

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. 

§ 3 Tecknade av firma 

Firma tecknas, förutom av styrelsen, av ordförande och kassör eller av endera av dessa tillsammans med annan styrelseledamot, minst två i förening. 

§ 4 Ordningsfrågor 

Föreningsmöte utfärdar ordningsregler som medlem har att rätta sig efter. Gällande ordningsföre-skrifter anslås på anslagstavla i klubben samt meddelas som regel i matrikeln. 

 

TÄVLINGSVERKSAMHET 

§ 5 Deltagande vid tävlingar och uppvisningar 

Medlem får inte utan styrelsens medgivande tävla för Brunnsvikens Kanotklubb. Är arrangören inte ansluten till Svenska Kanotförbundet får medlemmen delta endast om förbundsstyrelsen har godkänt deltagandet. För deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige gäller de regler som Svenska Kanotförbundets styrelse har utfärdat. 

§ 6 Klubbsymbol och tävlingsdräkt 

Brunnsvikens Kanotklubbs symbol är en blå vimpel med vit rand, i randen ett svart B och en gul paddel. Klubbens tävlingsdräkt består av blå byxor samt en blå tröja med tvärgående vit rand, i randen på bröstet ett svart B och en gul paddel. 

§ 7 Motionsevenemang 

Vad som ovan beskrivits i § 5 och 6 gäller ej om deltagandet enbart sker i motionsklass eller i rena motionsevenemang. 

 

MEDLEMMAR 

§ 8 Medlemskap 

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Ansö-kan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. Beslut om nekat medlemskap får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar. 
Inträdessökande skall kunna simma 200 m eller enligt styrelsebeslut. För sökande som ej fyllt 15 år skall på medlemsansökan finnas underskrift med målsmans medgivande. Medlemskap kan vara aktivt eller passivt. Passivt medlemskap kan beviljas av styrelsen om särskilda skäl föreligger. Ständig medlem respektive hedersmedlem är den som enligt klubbens stadgar t.o.m. 1971 antagits som sådan. Medlem kan efter förslag från styrelsen genom beslut på årsmöte med 3/4 majoritet kallas till hedersmedlem. Medlem skall hålla klubben underrättad om aktuell adress. 

§ 9 Medlemsavgifter 

Medlemsavgifterna är årsavgift och eventuell påminnelseavgift. Medlemsavgifter samt kanotplats-hyra, skåphyra och arbetspliktsavgift bestäms på årsmötet. Övriga avgifter bestäms av styrelsen. Hedersmedlem och ständig medlem är befriad från medlemsavgift. 

§ 10 Medlems rättigheter och skyldigheter 

Medlem: 
  • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, 
  • har rätt till information om föreningens angelägenheter, 
  • skall följa föreningens stadgar, ordningsföreskrifter och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i § 1 nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut, 
  • förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol, 
  • skall betala medlemsavgift senast 30 dagar efter debitering samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen. 
 

§ 11 Utträde 

Medlem som vill utträda ur Brunnsvikens Kanotklubb anmäler detta skriftligt till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben. Medlem som två månader efter debitering ej betalt sina medlemsavgifter anses därmed ha begärt utträde ur klubben. 

§ 12 Uteslutning 

Medlem som ej betalat av klubben beslutade avgifter, brutit mot klubbens stadgar, på ett gravt sätt brutit mot klubbens ordningsföreskrifter eller på annat sätt skadat klubbens intressen kan uteslutas. 
Intag av specificerade dopingklasser utgör skäl för uteslutning. Beslut om uteslutning tas av styrel-sen. Medlemmen skall, förutsatt att han/hon är möjlig att nå, först beredas möjlighet att yttra sig. Detta sker genom att styrelsen, senast 14 dagar före avsett beslutsdatum, skriftligen meddelar med-lemmen skälen för aktuell uteslutning. Beslut om uteslutning får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar. 

 

STYRELSEN 

§ 13 Sammansättning 

Brunnsvikens Kanotklubbs angelägenheter handläggs av en styrelse bestående av ordförande och fyra - sex övriga ledamöter. Ledamot i styrelsen utses vid årsmötet bland klubbens röstberättigade medlemmar. Fyllnadsval kan ske vid annat föreningsmöte än årsmötet, gällande till närmast följan-de årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen äger rätt att vid behov till sig adjungera ledamöter. 

§ 14 Sammanträden och beslut 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då minst hälften av de valda ledamöterna är närvarande. Om vid votering lika röstetal erhålls inom styrelsen har ordföran-den utslagsröst. Adjungerad styrelseledamot har ej rösträtt vid styrelsebeslut. 

§ 15 Styrelsens åligganden 

Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen. Styrel¬sen fattar beslut i klubbens angelägenheter då föreningsmöte ej är samlat. Ordföranden är klubbens officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar stadgarnas efterlevnad. I ord-förandens frånvaro träder vice ordföranden in i hans ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsemedlemmarna enligt styrelsens bestämmande. Styrelsen ansvarar för att erforderliga funk-tionärer och arbetsgrupper utses. 

§ 16 Överlåtelse av beslutanderätten 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom. 

§ 17 Ansvar 

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning. 

 

ÅRSMÖTE OCH ÖVRIGA FÖRENINGSMÖTEN 

§ 18 Tidpunkt, kallelse 

Brunnsvikens Kanotklubb håller under året tre föreningsmöten. Dessa är årsmöte, vintermöte och vårmöte. Årsmötet hålls i mars månad, vinter- och vårmöte normalt i februari respektive april. Extra föreningsmöte skall inkallas när föreningsmöte eller styrelsen anser det påkallat eller om minst 10 procent av klubbens röstberättigade medlemmar (räknat vid föregående verksamhetsårs slut och angivet i årsberättelsen) skriftligen hos styrelsen anhåller därom. Tid och plats för föreningsmöten bestäms av styrelsen. Kallelse till föreningsmöten utsänds senast 10 dagar före mötet. I kallelse till vinter- och vårmöte skall dagordning bifogas. Kallelse till föreningsmöten sker som regel genom annonsering på hemsidan. 
I kallelse till föreningsmöte skall en kort redogörelse för styrelsens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande bifogas. Styrelsens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. 
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser skall finnas tillgängliga för med-lemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgäng-liga. 

§ 19 Förslag till ärenden att behandlas av föreningsmöte 

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av föreningsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två månader före föreningsmöte. Styrelsen skall till förenings-möte avge skriftligt yttrande över förslaget. 

§ 20 Valberedning 

Valberedningen består av sammankallande och 2 övriga ledamöter valda av årsmötet. Valbered-ningen skall senast 2 månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast en vecka före årsmötet skall valberedningen på klubbens anslagstavla meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag till styrelse och revisorer. Valberedningen bistår styrelsen genom att nominera erforderliga funktionärer. 

§ 21 Rösträtt 

Rösträtt vid föreningsmöte har ordinarie medlem som betalt förfallna avgifter samt ständiga och hedersmedlemmar. Rösträtt får ej utövas genom fullmakt. 

§ 22 Beslutsmässighet 

Föreningsmöte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som infunnit sig. 

§ 23 Beslut och omröstning 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för val av hedersmedlem och stadgefrågor (se § 8 resp. § 30) avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Om det vid en öppen votering, som ej avser val, uppstår lika röstetal har mötesordföranden utslags-röst. Om det vid val eller sluten votering uppstår lika röstetal skall frågan avgöras genom lottning. Beslut bekräftas genom klubbslag. 

§ 24 Valbarhet 

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i klubben. Arbetstagare inom klubben får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor. Styrelseledamot får ej heller anställas eller anlitas av klubben under verksamhetsåret. 
 

§ 25 Dagordning vid årsmöte 

1 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
2 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet (justeringsmännen är tillika rösträknare). 
3 Fråga om mötets behöriga utlysande. 
4 Fastställande av dagordningen. 
5 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna året. 
6 Revisorns berättelse. 
7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
8 Fastställande av medlemsavgifter. 
9 Fastställande av styrelsearvoden. 
10 Förslag från styrelsen. 
11 Motioner från medlemmarna. 
12 Val av styrelse: a) ordförande för en mandattid av ett år. b) högst 3 övriga ledamöter för en mandattid av två år, övriga för ett år. 
13 Val av två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. 
14 Val av valberedning (sammankallande + 2 ledamöter). 
15 Övriga frågor (ej beslutspunkt).
 
 

VERKSAMHETSÅR, RÄKENSKAPSÅR SAMT REVISION

§ 26 Verksamhets- och räkenskapsår 

Verksamhetsår och räkenskapsår är 1 januari – 31 december. Räkenskaper (jämte styrelseproto¬koll, medlemsregister, inventarieförteckning) skall lämnas till revisorerna senast en månad före årsmöte. 

§ 27 Budget 

Styrelsen fastställer budget och verksamhetsplan. Dessa presenteras för klubbens medlemmar vid vårmötet. 

§ 28 Revision 

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. 

 

STADGEFRÅGOR 

§ 29 Stadgars giltighet 

Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar Riksidrottsförbundets och Svenska Kanotförbundets stadgar och övriga föreskrifter. Ordföranden och sekreteraren är ansvariga för att ovan nämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar vid behov finns tillgängliga för klubbens medlemmar. 

§ 30 Stadgeändring 

Förslag om ändring av dessa stadgar skall upptagas i dagordning och godkännas vid två efter varandra följande ordinarie föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. För godkännande av dylika förslag krävs beslut med minst 2/3 majoritet bland närvarande röstberättigade medlemmar. 

§ 31 Upplösning av föreningen 

Förslag om upplösning av Brunnsvikens Kanotklubb skall behandlas på samma sätt som förslag om stadgeändring. Beslut om upplösande av Brunnsvikens Kanotklubb skall innehålla föreskrift om användning av klubbens tillgångar för bestämda idrottsbefrämjande ändamål. Ett sådant beslut skall omedelbart delgivas Svenska Kanotförbundet tillsammans med bestyrkta avskrifter av styrel¬sens och mötenas protokoll i ärendet. Bifogas skall också revisionsberättelse jämte balans- samt vinst- och förlusträkningar. 
 
 
BKK stadgar efter justering m.a.a. ändrat verksamhetsår antagna vid BKK vår-
möte 2009-05-25 och fastställda vid årsmötet 2009-11-04.