Hyresvillkor

Allmänna villkor för uthyrning av kajaker


Uthyrarens ansvar
Kanotens skick och utrustning. Det åligger uthyraren att vid hyrestidens början avlämna den avtalade kanoten i sjövärdigt och i övrigt funktionsdugligt skick, samt försedd med erforderlig säkerhetsutrustning
 

Hyrestagarens ansvar
Hyran.
Det åligger hyrestagaren att betala avtalad hyra för kanot och tillbehör innan hyrestiden börjar, om inget annat avtalats.

Åtgärder vid fel, skada och förlust. Vid fel eller skada på kanot eller tillbehör, liksom vid förlust av kanot eller tillbehör, åligger det hyrestagaren att snarast möjligt underrätta uthyraren.

Hyrestagarens ansvar vid skada och förlust. Hyrestagaren är skyldig att iaktta  vederbörlig aktsamhet med kanot och tillbehör, samt följa uthyrarens instruktioner. Hyrestagaren är emellertid skyldig att ersätta förlust eller skada på kanot eller tillbehör även om han inte varit vårdslös eller oaktsam.  Hyrestagaren är inte skyldig att ersätta skada som hänför sig till normalt slitage. Vid vårdslöshet och oaktsamhet täcker normalt hyrestagarens ansvarsförsäkring inom hemförsäkringen kostnaden.

Återlämnande vid hyrestidens utgång. Hyrestagaren ska vid hyrestidens utgång återlämna kanoten på den plats där den avhämtats, om ej annat avtalats. Kanoten ska lämnas väl städad och i samma skick som vid avhämtandet bortsett från normalt slitage.

För sen återlämning. Kan hyrestagaren inte återlämna kanoten inom avtalad tid ska denne omedelbart underrätta uthyraren. Medger inte uthyraren att hyrestiden förlängs eller att kanoten återlämnas på en annan plats än vad som överenskommits, utgår hyran med dubbelt belopp från och med dagen efter den då kanoten skulle ha återlämnats till och med dagen då den återställs till uthyraren

Tvist. Tvist som gäller tolkning eller tillämpning av dessa villkor skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Om parterna ej enas kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden, i den mån ärendet är av sådan beskaffenhet att det kan behandlas av nämnden, eller av allmän domstol.

Tänk på att inte ta risker när du paddlar, var rädd om naturen och lämna inga sopor. Rapportera om något inte fungerat eller måste repareras.

Har du några frågor är du välkommen att ringa kanotcentralen, tel 08 - 15 50 60, eller maila uthyrning(at)bkk.se.